Języki obce

Nauczanie języków obcych w I LO

 • I Liceum Ogólnokształcące prowadzi naukę języków obcych w grupach międzyoddziałowych utworzonych na czterech poziomach (klasy I II i III i IV)
 • Proponujemy naukę języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego w zakresie rozszerzonym lub podstawowym
 • Każdy uczeń realizuje program jednego z języków w zakresie rozszerzonym
 • Na naukę języka obcego na poziomie podstawowym przeznaczono po 2 godziny tygodniowo w klasach I, II, III i IV liczba godzin na naukę języka obcego na poziomie rozszerzonym wynosi od 3 do 4 godzin tygodniowo przez cztery lata
 • W momencie potwierdzenia woli podjęcia nauki w I LO uczeń deklaruje wybór języków
 • O przyznaniu języków decyduje przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej, kierując się uzyskaną przez ucznia ilością punktów rekrutacyjnych i nadrzędną zasadą wynikającą z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r . w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych iż jeden z języków obcych powinien być kontynuacją języka obcego nauczanego w szkole podstawowej
 • O przydziale do grup języka angielskiego i niemieckiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym decyduje test kompetencyjny przeprowadzany na początku roku szkolnego
 • Dokonując oceny postępów w nauce języków obcych, nauczyciele uwzględniają poziom umiejętności początkowych; informację o poziomie indywidualnej sprawności językowej w zestawieniu z wynikami danego rocznika uczniowie otrzymują w formie punktów procentowych uzyskanych w ramach corocznego testu realizującego założenia programu „Dojrzewający owoc”
 • Uczeń który chce zmienić przydział języków lub grupy składa podanie do dyrektora szkoły; decyzję o zmianie podejmuje dyrektor, kierując się możliwościami organizacyjnymi i po konsultacji z nauczycielami języków
 • Jako szkoła partnerska Republiki Federalnej Niemiec prowadzimy międzynarodowy program nauki języka niemieckiego Das Deutsche Sprachdiplom kończący się egzaminem państwowym. Przygotowania do tego egzaminu wspiera
  nauczyciel niemiecki kierowany przez Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (Centralny Wydział Szkolnictwa Zagranicznego)
 • W przypadku utworzenia się grupy uczniów klas I zainteresowanych nauką języka francuskiego na poziomie rozszerzonym szkoła dysponuje kadrą mającą uprawnienia do prowadzenia międzynarodowego programu nauczania języka francuskiego DELF
 • Naukę języków wspierają wymiany grup uczniowskich ze szkołami, m. In.: Bilborough College Nottingham (Anglia) Magnus Abergsgymnasiet Trollhattan (Szwecja) Stadtisches Gymnasium I Frankfurt Oder oraz Kooperative Gesamtschule Rastede (Niemcy) udział w projekcie „Jugend debattiert international” i symulacjach obrad ONZ