Procedura monitorowania frekwencji

 1. Monitorowanie frekwencji służy wspieraniu skuteczności i efektywności procesu kształcenia.
 2. Obecność na zajęciach lekcyjnych sprawdza i odnotowuje w dzienniku elektronicznym nauczyciel prowadzący, a monitoruje wychowawca klasy.
 3. Nieobecności uczniów na zajęciach powinny być usprawiedliwiane przez rodzica lub opiekuna prawnego w ciągu 7 dni od ich ustania, a w wyjątkowych przypadkach (np. utrudniony kontakt ucznia z rodzicami/rodziców ze szkołą) po jego upływie.
 4. Usprawiedliwienie powinno zawierać informacje o okresie nieobecności, jej przyczynie i dacie wystawienia potwierdzone przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Uczniowie pełnoletni mogą przedstawić usprawiedliwienie w formie zaświadczenia lekarskiego lub dokumentu urzędowego.
 6. Decyzję o usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy i on odnotowuje ją w dzienniku.
 7. W przypadku nieobecności ucznia trwającej dłużej niż 5 dni lub częstych krótkich nieobecności wychowawca klasy jest zobowiązany do skontaktowania się z jego rodzicem lub prawnym opiekunem. Fakt rozmowy odnotowuje się w dzienniku elektronicznym.
 8. Jeżeli komunikacja szkoły z rodzicami/opiekunami prawnymi jest utrudniona, wychowawca informuje o tym pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły w celu ustalenia działań koniecznych do nawiązania właściwego kontaktu.
 9. Usprawiedliwienia nieobecności uczniów wynikających z ich działalności na potrzeby szkoły (np.: udział w konkursach przedmiotowych, prowadzenie działalności kulturalnej, charytatywnej, reprezentowanie szkoły podczas zawodów sportowych itp.) zaznaczane są na podstawie Załącznika 1. wypełnionego przez ucznia i podpisanego przez nauczyciela opiekuna.
 10. Uczeń nieobecny na zajęciach szkolnych ma obowiązek nadrobić zaległości w terminie ustalonym przez nauczyciela oraz przy jego wsparciu.
 11. Nauczyciel ma prawo wezwać ucznia do zaliczenia materiału kształcenia zrealizowanego w szkole podczas absencji ucznia na zajęciach, wskazując czas i formę zaliczenia. Zaliczenie obowiązkowych form sprawdzania wiedzy i umiejętności następuje po przedstawieniu przez ucznia wypełnionego Załącznika nr 2. Dokument ten jest równocześnie usprawiedliwieniem nieobecności.
 12. Wychowawca klasy gromadzi usprawiedliwienia i przekazuje je rodzicowi lub opiekunowi prawnemu podczas spotkań podsumowujących efekty kształcenia.
 13. Frekwencja uczniów na zajęciach szkolnych jest jednym z kryteriów mających wpływ na ocenę zachowania.
 14. Wielokrotne nieusprawiedliwione spóźnienia ucznia na lekcje mogą być podstawą do obniżenia oceny zachowania ucznia.
 15. Ogólny plan działań szkoły wobec uczniów opuszczających zajęcia bez usprawiedliwienia przedstawia Tabela nr 1.
 16. Uczeń, wobec którego kolejne działania opisane w punkcie 15. nie przyniosą skutku, może zostać skreślony z listy uczniów szkoły.
 17. Udzielony uczniowi zakaz reprezentowania szkoły może być cofnięty przez dyrektora szkoły na podstawie uzasadnionego wniosku wychowawcy klasy.
 18. Wychowawca klasy do 10 dnia każdego miesiąca składa wicedyrektorowi pisemną informację o stanie frekwencji klasy w miesiącu poprzednim i działaniach wspierających i dyscyplinujących uczniów w tym zakresie.
 19. Kontrolę nad monitoringiem frekwencji sprawuje wicedyrektor do spraw wychowawczych.

Tabela nr 1. Plan działań szkoły wobec uczniów opuszczających zajęcia bez usprawiedliwienia

Zakres nieobecnościDziałania wspierająceDziałania dyscyplinująceForma realizacji
Do 8 godzin lekcyjnychWychowawca klasy przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z uczniem.Wychowawca udziela uczniowi upomnienia.Wychowawca odnotowuje upomnienie w dzienniku elektronicznym.
Od 9 do 16 godzin lekcyjnychPedagog szkolny w obecności wychowawcy przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z uczniem. Wspólnie ustalają plan poprawy frekwencji (deklaracja ucznia).Wychowawca udziela uczniowi nagany.Pedagog szkolny odnotowuje rozmowę
w dzienniku pedagoga. Wychowawca wpisuje naganę do dziennika elektronicznego.
Od 17 do 24 godzin lekcyjnychPedagog i wychowawca przeprowadzają rozmowę wyjaśniającą z uczniem w obecności rodziców/opiekunów prawnych. Wspólnie ustalają plan działań zmierzających do poprawy frekwencji (pisemna deklaracja woli poprawy ucznia).Dyrektor szkoły udziela uczniowi upomnienia
i wprowadza czasowy zakaz reprezentowania szkoły.
Dyrektor szkoły odnotowuje upomnienie
w dzienniku elektronicznym
i informuje społeczność szkolną o jego udzieleniu.
Powyżej 25 godzin lekcyjnychDyrektor szkoły, wychowawca klasy i pedagog szkolny przeprowadzają z uczniem rozmowę. Uczeń podpisuje kontrakt, stając się samoodpowiedzialnym za wypełnianie przez siebie obowiązku szkolnego.Dyrektor szkoły udziela uczniowi nagany i informuje go o grożących mu konsekwencjach wynikających z dalszego nieuczęszczania do szkoły.Dyrektor szkoły
i wychowawca klasy wdrażają indywidualną procedurę kontroli frekwencji ucznia, odnotowują działania w dzienniku elektronicznym
i informują społeczność szkolną o udzieleniu nagany.