Realizowane projekty

Rozpowszechnianie idei współpracy międzynarodowej wśród dzieci i młodzieży przyczynia się do budowania wzajemnego zrozumienia, a dzięki temu do zachowania pokoju na świecie. Takie założenie legło u podstaw stworzenia, w 1953 roku, programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Przystąpiły wówczas do niego 33 szkoły ponadpodstawowe w 15 krajach. Dziś w programie uczestniczy 8500 instytucji oświatowych z 180 krajów, począwszy od przedszkoli, a skończywszy na placówkach kształcenia nauczycieli. Polskie szkoły przystąpiły do tego programu w 1956 roku. Uczestnictwo w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO łączy się z moralnym zobowiązaniem do podejmowania wszelkich działań promujących kulturę pokoju i wzajemnego międzynarodowego zrozumienia.

Logo sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO składa się z połączonych symboli: otwartej książki (edukacja), której strony oznaczają również rozpostarte skrzydła gołębia (pokój) oraz glob ziemski (dialog kultur).

Szkoły Stowarzyszone UNESCO są zobowiązane:

 • Realizować podstawowe cele, zapisane w Akcie Konstytucyjnym UNESCO, planując swoje działania w oparciu o cztery filary edukacji, przedstawione w raporcie Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku (Raport Delors’a): uczyć się, aby wiedzieć – czyli zdobywać narzędzia rozumienia; uczyć się, żeby działać – mieć świadomość oddziaływania na środowisko i wykorzystywać tę możliwość; uczyć się, aby żyć wspólnie – być aktywnym członkiem grupy, społeczeństwa, umieć współpracować; uczyć się, aby być – rozwijać swoją osobowość, uczyć się osobistej odpowiedzialności.
 • Włączać się w realizację Milenijnych Celów Rozwoju, które państwa członkowskie ONZ zobowiązały się osiągnąć w ramach Projektu Milenijnego ONZ
 • Twórczo traktować swój udział w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO i raz w roku informować komitet narodowy UNESCO o realizowanych programach i podejmowanych inicjatywach.

Przystępując do sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO placówki zobowiązują się do realizacji projektów na minimum jeden z niżej podanych tematów:

 • Problemy światowe i rola ONZ w ich rozwiązywaniu
 • Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju (edukacja globalna)
 • Edukacja dla pokoju i praw człowieka
 • Dialog kultur i religii (edukacja międzykulturowa)
 • Dni, rocznice, wydarzenia organizowane pod patronatem UNESCO

Te szeroko nakreślone tematy umożliwiają tworzenie całego wachlarza projektów interdyscyplinarnych. Istotne jest, aby starać się realizować je we współpracy ze szkołami partnerskimi, najlepiej Szkołami Stowarzyszonymi UNESCO z zagranicy. UNESCO proponuje szkołom udział w konferencjach, warsztatach, kampaniach, przede wszystkim zaś w projektach wiodących (tzw. flagship project), np. Edukacja o Światowym Dziedzictwie, Projekt Morza Bałtyckiego, Mondialogo, Projekt Wielkiej Rzeki Wołgi.

 

W Polsce koordynacją programu Szkół Stowarzyszonych zajmuje się

Polski Komitet ds UNESCO, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, 7 p.
tel.: + (48) 22 620 33 55, fax: + (48) 22 620 33 62
e-mail: komitet(at)unesco.pl

Koordynatorem programu Szkół Stowarzyszonych jest pani Krystyna Urbańska: k.urbanska(at)unesco.pl

 

Źródło: http://www.unesco.pl/edukacja/szkoly-stowarzyszone/

PROJEKT ERASMUS+ „RECOGNİZE YOURSELF IN HE OR SHE,WHO ARE NOT LIKE YOU AND ME” WRZESIEŃ 2019 – SIERPIEŃ 2021

W okresie od września 2019 do sierpnia 2021 roku nasza szkoła będzie brała udział w międzynarodowym projekcie ERASMUS + pod tytułem „RECOGNİZE YOURSELF IN HE OR SHE,WHO ARE NOT LIKE YOU AND ME” („Rozpoznaj siebie w NIM lub NIEJ, którzy się różnią od CIEBIE i ode MNIE”).

Koordynatorem projektu jest 1LO, a pozostali uczestnicy to: – Faik Sahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Nigde,Turcja (około 70 tys. mieszkańców) – Istituto Istruzione Superiore „A. Meucci” – Massa, Włochy (ok. 66 tys. mieszkańców) – LICEUL TEHNOLOGIC AUREL VLAICU LUGOJ – Lugoj, Rumunia (ok. 45 tys. mieszkańców) – Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita – Barreiro, Portugalia (ok. 79 tys. mieszkańców).

Głównym celem projektu jest poznawanie, porównywanie i zrozumienie kultur krajów partnerskich, co sprzyja budowaniu relacji pomiędzy młodzieżą z różnych krajów, kształtowaniu u nich postaw tolerancji, otwartości na świat.

W czasie trwania projektu młodzież, a także społeczność lokalna, pozna takie elementy kultury krajów partnerskich jak tradycyjna kuchnia, tańce i pieśni ludowe, rzemiosło, sztuki dekoracyjne, miejsca historyczne, krajobrazy, powiedzenia i przysłowia, legendy i mity, religie, przesądy, zwyczaje i tradycje, tradycyjne stroje i inne.

Projekt edukacyjny „Dojrzewający owoc” opracowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Gorzowie Wlkp.

Projekt jest zadaniem realizowanym w ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły.

Cel główny projektu: optymalne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.

Cele szczegółowe:

 • określenie poziomu opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności
  z przedmiotów maturalnych w kolejnych latach nauki,
 • kształtowanie ponadprzedmiotowych i przedmiotowych umiejętności kluczowych,
 • zapoznawanie uczniów z typami zadań maturalnych,
 • zapoznawanie uczniów ze sposobami sprawdzania i oceniania zadań,
 • oswojenie uczniów z sytuacją egzaminacyjną, kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • kształtowanie umiejętności planowania własnego rozwoju oraz uczenia się, także dokonywania wyboru poziomu, na którym uczeń zamierza zdawać maturę
  z poszczególnych przedmiotów,
 • zapoznanie młodych nauczycieli ze sposobem konstruowania zadań sprawdzających opanowanie umiejętności przewidzianych standardami maturalnymi,
 • opisywanie najczęściej występujących trudności w rozwiązywaniu zadań maturalnych oraz podejmowanie decyzji metodycznych mających na celu przeciwdziałanie trudnościom,
 • dostarczenie nauczycielom informacji umożliwiających dokonanie oceny
  skuteczności realizowanego procesu kształcenia oraz optymalnego zaplanowania jego kontynuacji,
 • dokonanie oceny trafności wyboru realizowanych programów nauczania
  oraz wykorzystywanych podręczników.

Sposoby realizacji:

 1. Każdy uczeń przystępuje do wynikającej z harmonogramu próby z: języka polskiego, języka obcego, matematyki, przedmiotu/przedmiotów realizowanych w danej klasie/grupie międzyoddziałowej na poziomie rozszerzonym.
 2. Harmonogram badań jest opracowywany i przedstawiany uczniom do 30 września każdego roku szkolnego.
 3. Testy przygotują nauczyciele I LO, korzystając z ogólnodostępnych materiałów
  diagnostycznych lub proponując materiały autorskie.
 4. Prace uczniów są kodowane i poprawiane przez zespół nauczycieli, który opracuje raport z przeprowadzonego badania.
 5. Raport sporządzony w programie Excel zawiera: imię i nazwisko ucznia, punktację za poszczególne zadania (w formule zgodnej z ustaleniami zespołu), współczynniki trudności poszczególnych zadań, punkty procentowe uzyskane przez uczniów, średnią klasy, datę przedstawienia i omówienia wyników zespołowi piszącemu, umiejętności najlepiej i najsłabiej opanowanej przez zespół piszący, działanie jakie zostaną podjęte w celu doskonalenia umiejętności bardzo trudnych i trudnych dla uczniów, wnioski do dalszej pracy; raporty poszczególnych klas scala nauczyciel odpowiedzialny za próbę, przygotowując w ten sposób informację do programu monitorującego postępy ucznia.
 6. Wyniki są przedstawiane uczniom w ciągu 15 dni roboczych od daty przeprowadzenia testowania – sprawdzone prace stają się własnością uczniów.
 7. Wyniki testowania będą wykorzystywane jako podstawa podejmowania przez nauczycieli decyzji metodycznych, uzyskana informacja o stopniu opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności sprawdzanych na egzaminie maturalnym będzie uwzględniona przy ocenie śródrocznej i końcoworocznej.
 8. Nieusprawiedliwiona absencja w trakcie przeprowadzonego zgodnie z harmonogramem testu traktowana jest jako brak zaliczenia obowiązkowej formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu.

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki otrzymało prestiżowy tytuł  „Szkoła Odkrywców Talentów” przyznawany w ramach akcji prowadzonej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Liceum z Puszkina jako pierwsza szkoła ponadgimnazjalna w Gorzowie znalazła się na ogólnopolskiej mapie szkół zaangażowanych we wspieranie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. 

DSD (Deutsches Sprachdiplom) – rodzaj certyfikatu poświadczającego znajmość języka niemieckiego, do którego egzaminy przygotowuje Kultusministerkonferenz (KMK). Egzamin DSD II jest niemieckim odpowiednikiem egzaminu CAE z Cambridge

Deutsches Sprachdiplom (DSD) jest wspólnym przedsięwzięciem Federalnego Urzędu Administracji Niemiec i krajów związkowych. Od 2008 roku dzięki inicjatywie: „Szkoły: Partnerzy przyszłości” wszystkie szkoły DSD, również I LO w Gorzowie, należą do grona ponad tysiąca szkół objętych patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Historia rozwoju DSD· Program DSD jest realizowany w Polsce od 1997. Przez wiele lat brały w nim udział tylko licea. W zeszłym roku po raz pierwszy wręczono dyplomy DSD również uczniom gimnazjów. W ciągu 13 lat dyplom uzyskało niemal 8,5 tys. uczniów. Obecnie egzaminy DSD przeprowadzane są w 75 szkołach. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Polska należy do państw realizujących program DSD z największym powodzeniem na całym świecie.

Realizacja programu DSD
· Program DSD realizowany jest w gimnazjach i liceach, które po spełnieniu określonych kryteriów zostały przyjęte do grona szkół partnerskich Republiki Federalnej Niemiec i otrzymały zezwolenie na przeprowadzanie egzaminu DSD. Szkoły te, w ścisłej współpracy z Centralą Szkolnictwa Zagranicznego, przez trzy lata intensywnej nauki przygotowują uczniów do egzaminu. Gimnazjaliści zdają DSD I na poziomie B1, a uczniowie liceum – DSD II na poziomie C1.
 
Korzyści
Dyplom DSD II jest świadectwem znajomości języka niemieckiego niezbędnej do podjęcia studiów wyższych w krajach niemieckojęzycznych, i zwalnia obcokrajowców z egzaminów wstępnych z języka niemieckiego. Dyplom może być również przydatny studentom polskich uczelni, którzy ubiegać się będą o stypendium w Niemczech. W trakcie trwania nauki w klasach przygotowujących do egzaminu DSD wyróżniający się uczniowie mają możliwość skorzystania z wakacyjnych kursów językowych w Niemczech.
 
Uwagi
Od roku szkolnego 2009/2010 egzamin DSD I jest realizowany na poziomie A2/B1, a DSD II na poziomie B2/C1.
Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przystąpieniem do egzaminu. Jest on finansowany przez Republikę Federalną Niemiec.
Egzamin przeprowadzany jest tylko w licencjonowanych szkołach partnerskich Republiki Federalnej Niemiec (I LO w Gorzowie), i przystąpić do niego mogą jedynie uczniowie tych szkół.
 
Założenia innowacyjnego projektu systemowego EDUSCIENCE
 
Realizowana  innowacja pedagogiczna  jest elementem projektu Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE, realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty – Działanie 3.5 – projekty innowacyjne od 1 marca 2011 r.

W etapie wdrożenia Projektu, trwającym od 1 stycznia 2012 r., do Projektu zakwalifikowano 250 losowo wybranych szkół w całej Polsce na wszystkich etapach kształcenia.
 
Głównym celem Projektu jest zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy uczniów i uczennic z całej Polski poprzez opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania z wykorzystaniem interaktywnej platformy e-learningowej. 
 
W ramach 1. etapu Projektu powstała nowoczesna platforma, na której umieszczono zasoby edukacyjne z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych dla wszystkich etapów edukacyjnych. Materiały (scenariusze lekcji, obrazy, filmy, animacje, prezentacje multimedialne i in.) zostały przygotowane przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GEOPLANET, tj. Instytutu Geofizyki, Instytutu Nauk Geologicznych, Instytutu Oceanografii oraz Centrum Badań Kosmicznych. Naukowcom towarzyszyli nauczyciele praktycy, pracujący pod okiem specjalistów metodyków. Wszystkie zamieszczone na platformie zasoby są spójne z podstawą programową, stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 poz. 17 z 2009 r.).
 
Zasoby platformy edukacyjnej EDUSCIENCE będą systematycznie wzbogacane w drugim etapie Projektu, w którym będzie uczestniczyć Szkoła .
 
Dzięki pracownikom Polskiej Akademii Nauk uczniowie będą mogli korzystać bezpośrednio z wiedzy naukowców zajmujących się na co dzień naukami przyrodniczymi, z badaczami osiągającymi sukcesy na skalę międzynarodową.
 
Młodzież biorąca udział w projekcie będzie miała okazję wziąć udział w lekcjach on-line – bezpośrednich transmisjach satelitarnych ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie, z obserwatoriów w Książu, Raciborzu, Ojcowie, Belsku, Świdrze i Helu oraz z laboratorium i Muzeum Ziemi w Krakowie, a także ze statków badawczych Oceania lub Horyzont II. W trakcie realizacji innowacji klasa geograficzna wyjedzie na wycieczkę naukową do jednego z najlepszych obserwatoriów w Polsce, weźmie również udział w dwóch Piknikach Naukowych.
 
Żaden dotychczasowy projekt z zakresu edukacji przyrodniczej w Polsce nie zapewniał beneficjentom tak „żywego” i fascynującego poznawania świata Science.
 
 
Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności; Eduscience; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO „Człowiek – najlepsza inwestycja”

Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE

Wybieram eFizykę to nowatorski w skali kraju projekt blended learningowy, łączący zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu fizyki pod opieką nauczyciela z rozbudowanym modułem samokształcenia za pośrednictwem multimedialnego kursu e-learningowego. Program będzie realizowany, począwszy od drugiego semestru roku szkolnego 2010/2011, dla 1500 uczniów liceów, techników i liceów profilowanych z całej Polski zainteresowanych fizyką na poziomie rozszerzonym, którzy będą zdawać maturę w 2013 roku.

Czym jest blended learning?

Angielski termin blended learning (‘nauczanie mieszane / nauczanie komplementarne’) określa nowoczesną formę kształcenia, ściśle związaną z rozwojem nowych technologii – z możliwościami, jakie daje wsparcie tradycyjnego procesu nauczania mediami elektronicznymi. W związku z gwałtownym upowszechnieniem w ostatnim dwudziestoleciu urządzeń takich jak komputery, telefony komórkowe czy telewizja satelitarna możliwe stało się wykorzystanie do nauki błyskawicznych narzędzi przekazywania danych, do których zaliczyć należy bez wątpienia sieć internetową.

Bardzo ważnym atutem nauczania mieszanego jest również brak większych ograniczeń dla osób niepełnosprawnych lub mieszkających w odległych regionach kraju. W formule blended learningowej zamiast stałej obecności w sali wymaga się jedynie wzięcia udziału w ograniczonej liczbie spotkań grupowych.

Strona internetowa projektu: http://efizyka.eu/
 

 

 

O projekcie

Celem projektu „Fizyka jest ciekawa” jest rozwój umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, głównie fizyki. Jego realizację umożliwia wykorzystanie nowatorskiej pomocy edukacyjnej, opracowanej z myślą o usprawnieniu nauczania przedmiotów ścisłych. Dzięki zestawom dydaktyczno-edukacyjnym przedstawiamy uczniom wiedzę teoretyczną w ciekawy sposób, wskazując jej praktyczne zastosowanie. W ramach projektu przekazaliśmy nasze specjalne „zestawy w walizkach” w ręce młodych adeptów fizyki.

 
Mamy nadzieję, że poprzez empiryzm uda nam się rozbudzić w młodych ludziach zainteresowanie fizyką i tym samym zachęcić ich do nauki na kierunkach matematyczno-przyrodniczych, jak również zapewnić lepsze przygotowanie na studia techniczne.

Do naszego projektu zaprosiliśmy 70 szkół z trzech województw: lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, gdzie procent zdawalności matury z fizyki jest najniższy w Polsce. Zakładamy, że ze wsparcia w każdej ze szkół na zajęciach lekcyjnych skorzysta co najmniej 70 uczniów z trzech działów (klasy I) i minimum 15 uczniów (klasy I) w ramach koła naukowego.

Projekt „Fizyka jest ciekawa” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegoi obejmuje 70 wybranych liceów z 3 województw: lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Każda ze szkół została doposażona w sprzęt potrzebny do jego realizacji i wdrożenia. W 70 pracowniach fizycznych pojawiło się po 5 notebooków wraz z zestawem pomocy dydaktycznych, drukarka oraz zestawy do pracy – materiały do doświadczeń, płyty CD z pokazami doświadczeń z poznańskiego UAM i programy multimedialne. Uczniowie I klas i ich nauczyciele będą mogli wykorzystywać nowoczesne pomoce dydaktyczne w nauce i nauczaniu fizyki również po zakończeniu projektu.

Podczas szkolnych lekcji fizyki zestaw dydaktyczno-edukacyjny umożliwia przeprowadzenie komputerowej analizy wraz z wizualizacją wyników eksperymentów badawczych. Projekt „Fizyka jest ciekawa” współfinansuje utworzenie tematycznych kół naukowych, jak również współpracę z wiodącymi uczelniami technicznymi (Politechniki Wrocławska i Poznańska, Wydział Fizyki Uniwersytetu w Poznaniu) i organizację konkursów naukowych. Wszystkie działania przyczynią się do rozbudzenia ciekawości badawczej uczniów oraz zwiększenia umiejętności pracy w grupie.

 

 

„Fizyka jest ciekawa” w liczbach

70 liceów ogólnokształcących w tym:

 • 10 z woj. lubuskiego
 • 25 z woj. dolnośląskiego
 • 35 z woj. wielkopolskiego

70 nauczycieli fizyki

ponad 5000 uczniów podczas:

 • zajęć lekcyjnych z fizyki z wykorzystaniem wykorzystaniem zestawu dydaktyczno-edukacyjnym:
  70 uczniów w każdym liceum, łącznie 4900 uczniów
 • i dodatkowo kół naukowych z fizyki:
  min. 15 uczniów w każdym liceum, łącznie min. 1050 uczniów
 • dwóch ponadregionalnych konkursów naukowych z fizyki
  w listopadzie 2010 r. oraz w 2011 r.

Cel ogólny projektu:
Wzrost wiedzy i umiejętności uczniów liceów ogólnokształcącychwojewództw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego wzakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). 
 
Cele szczegółowe projektu:
• rozbudzenie zainteresowań naukami matematyczno-przyrodniczymi orazinformatycznymi
• rozwinięcie interdyscyplinarnego podejścia do przedmiotówmatematyczno-przyrodniczych oraz informatycznych,
• wdrożenie modelu intensywnej współpracy liceów ogólnokształcących zwyższymi uczelniami 
 
 
IDEA PROGRAMOWA
 
Zajęcia będą odbywały się według specjalnie opracowanego przez specjalistów z czterech Wydziałów UAM nowatorskiego programu, którego podstawową cechą będzie spójne, interdyscyplinarne i przekrojowe ujęcie tematów łączących nauki matematyczno-przyrodnicze i informatyczne. Podstawą programu zajęć będą: obserwacja, eksperyment oraz modelowanie komputerowe. Celem programu będzie rozwijanie myślenia twórczego, krytycznego, zdolności analizowania i prezentowania własnych wyników i obserwacji.
 
Kluczowym punktem programu będą pięciodniowe letnie warsztaty „Jestem naukowcem” prowadzone w czasie wakacji szkolnych po pierwszej i po drugiej klasie. Warsztaty odbywać się będą na Uniwersytecie z dostępem do znakomicie wyposażonych laboratoriów, pracowni komputerowych, bibliotek itd. Warsztaty „Jestem naukowcem” skoncentrowane na wybranym zagadnieniu naukowym będą prowadzone metodą projektu i umożliwią uczniowi aktywne uczestnictwo we wszystkich etapach charakterystycznych dla pracy naukowej:
 
– sformułowanie problemu,
– poznanie podstaw merytorycznych,
– poznanie podstaw teorii eksperymentu,
– sformułowanie hipotez,
– projektowanie eksperymentu,
– przeprowadzenie eksperymentu,
– analiza wyników (w tym obróbka komputerowa),
– prezentacja wyników,
– dyskusja.
 

O Projekcie

Informacje ogólne

„Wespół w zespół z Matematyką bez Granic” to projekt, którego pomysłodawcą jest Polskie Towarzystwo Matematyczne. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nasz pomysł został pozytywnie oceniony i sklasyfikowany na siódmym miejscu listy rankingowej sporządzonej wg ocen merytorycznych recenzentów MEN (szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu 1/POKL/3.3.4/09 znajdą Państwo na stronie http://efs.men.gov.pl/content/view/150/362/). Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana dnia 10 lutego 2010 r.

Cele ogólne Projektu ,,Wespół w zespół z Matematyką bez Granic′′ to podniesienie kompetencji kluczowych – matematycznych i społecznych – młodzieży w zakresie: skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, interdyscyplinarnego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość oraz stymulowanie podobnych osiągnięć w zakresie innych przedmiotów szkolnych, umożliwiających wybór dalszej drogi kształcenia – podjęcie studiów wyższych, zaplanowanie kariery zawodowej, lepszy start w przyszłość – aktywne uczestnictwo w rynku pracy i współczesnej gospodarce opartej na wiedzy.

Cele szczegółowe projektu to:

 • Zwiększenie zainteresowania uczniów naukami matematyczno – przyrodniczymi poprzez pokazanie ich zastosowań w życiu codziennym z wykorzystaniem języków obcych, jak również zainteresowania studiami na kierunkach „ścisłych”;
 • Rozwijanie kompetencji społecznych w ramach pracy w zespołach zadaniowych;
 • Opracowanie i wdrożenie nowatorskiej formuły kształcenia młodzieży stanowiącej pogłębienie i poszerzenie treści edukacyjnych zawartych w szkolnych programach nauczania z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych i języków obcych;
 • Zwiększenie dostępności do efektywnych, innowacyjnych i atrakcyjnych form podnoszenia poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności w odniesieniu do współczesnej gospodarki opartej na wiedzy;
 • Wsparcie, motywacja i stymulacja aktywności nauczycieli w rozwijaniu dodatkowych kompetencji uczniów.

Pełnym wsparciem zostaną objęci nauczyciele matematyki poprzez stworzenie możliwości poszerzenia ich kompetencji zawodowych w zakresie łączenia określonych walorów wychowawczo-dydaktycznych z nauczaniem matematyki, jak również możliwości aktywnego udziału w modernizacji treści i metod kształcenia matematyki w oparciu o posiadane doświadczenie dydaktyczne. Nauczyciele otrzymują szansę wypracowania nowych metod prowadzenia i uatrakcyjnienia zajęć, a wszelkie materiały dydaktyczne otrzymane w związku z uczestnictwem w Projekcie mogą zachować i wykorzystać w późniejszych doświadczeniach zawodowych.

Projekt jest skierowany do uczniów: klas czwartych szkół podstawowych, klas pierwszych szkół gimnazjalnych, klas pierwszych trzyletnich szkół ponadgimnazjalnych oraz klas drugich czteroletnich szkół ponadgimnazjalnych kończących edukację egzaminem maturalnym, tworzących zespoły klasowe (oddziały wg wewnętrznej struktury szkoły) i ich nauczycieli matematyki.

W przedsięwzięciu bierze udział około 330 klas z terenu województw: kujawsko-pomorskiegolubuskiego i zachodniopomorskiego wraz ze swoimi nauczycielami matematyki.

Punkt Konsultacyjny Projektu mieści się w siedzibie Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego na Uniwersytecie Zielonogórskim, na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, w Zielonej Górze przy ulicy Prof. Z. Szafrana 4a, pokój 414 (budynek A-29).

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Wymagania stawiane uczestnikom Projektu

1.Uczniowie

Na zajęciach pozalekcyjnych z matematyki uczniowie klas szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych mają szansę rozwijać umiejętności współdziałania w zespole, realizując wyznaczony cel. Tym celem jest wspólne rozwiązanie – poprzedzone dwiema godzinami przygotowań pod kierunkiem nauczyciela – zestawu zadań z matematyki w ciągu 90 minut. W rozwiązywaniu zestawu zadań będzie uczestniczyć cała klasa, pracując w odpowiednio dobranych grupach. W ciągu roku szkolnego uczniowie będą rozwiązywać siedem zestawów zadań. Uczniowie będą również zobligowani do wzięcia udziału jako zespół klasowy w bezpłatnym Międzynarodowym Konkursie „Matematyka bez Granic” w trzecim roku realizacji Projektu (dotyczy szóstej klasy szkoły podstawowej i trzeciej klasy szkoły gimnazjalnej).

Jedno zadanie w zestawie ćwiczeń otwierających i zadań do samodzielnego rozwiązania „Rozwiążmy razem” przez zespół klasowy zostanie podane w języku obcym (angielski, niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański). Zadaniem uczniów jest przetłumaczenie, rozwiązanie, a następnie podanie rozwiązania w jednym, wybranym języku obcym. W klasach IV , V i VI uczniowie będą wybierać prawidłową odpowiedź spośród pięciu wariantów. W klasie i i II gimnazjum uczniowie będą formułować rozwiązanie i odpowiedź na pytanie postawione w treści zadania przy użyciu co najmniej 15 słów.

Uczniowie klas szkół ponadgimnazjalnych – pracując w zespole – będą rozwiązywać przygotowane zestawy zadań z określonego działu matematyki (adekwatnego do realizowanego programu nauczania, uwzględniającego proces przygotowań do egzaminu maturalnego) w ciągu 90 minut. Zajęcia przygotowują ucznia zarówno do egzaminu dojrzałości, jak i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom gospodarki opartej na wiedzy. w rozwiązywaniu zestawu zadań będzie uczestniczyć cała klasa, pracując w odpowiednio dobranych grupach. W ciągu roku szkolnego uczniowie będą rozwiązywać siedem zestawów zadań.

Przedstawiciele poszczególnych grup – zespołów zadaniowych, będą zobligowani do zaprezentowania otrzymanych rozwiązań całej klasie – umożliwi to zapoznanie się ze wszystkimi rozwiązaniami zadań i sporządzenie niezbędnych notatek pozostałym uczniom oraz weryfikację przez nauczyciela poprawności toku rozumowania i obliczeń. Jednocześnie uczniowie będą mieli możliwość nabycia umiejętności przekazywania swoich osiągnięć w sposób zwięzły i syntetyczny

Realizacja każdego zestawu zadań rozwiążmy razem zostanie poprzedzona godziną przygotowań kształtujących pożądane umiejętności ze wskazaniem zakresu merytorycznego niezbędnego do rozwiązania zadań tzw. ćwiczenia otwierające. Jedno zadanie zostanie podane w języku obcym (angielski, niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański). Zadaniem uczniów będzie przetłumaczenie, rozwiązanie, a następnie podanie rozwiązania wraz z uzasadnieniem w jednym, wybranym języku obcym.

2. Tematyka zadań

Tematyka zadań obejmuje różne działy matematyki, zgodne z programem nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych, z uwzględnieniem jej korelacji z innymi przedmiotami nauczania szkolnego. Będzie zawierać między innymi konstruowanie, wycinanie, naklejanie różnych figur płaskich w celu tworzenia z nich nowych konfiguracji czy budowanie modeli brył o zadanych własnościach. Zadania będą nawiązywać do konkretnych sytuacji życiowych i pokazywać przykłady zastosowania matematyki w życiu codziennym, co znacznie ułatwi uczniom przyswojenie zadanego materiału. Zestawy zadań będą zróżnicowane pod względem stopnia trudności (z uwzględnieniem różnych poziomów umiejętności i różnorodności zainteresowań uczniów w danej klasie).

3. Nauczyciele

Nauczyciele uczestniczący w Projekcie będą realizować zajęcia pozalekcyjne z matematyki w wymiarze 28 godzin rocznie, w oparciu o przygotowane przez ekspertów materiały dydaktyczne (tzw. pakiety edukacyjne obejmujące swym zakresem cztery godziny lekcyjne). Za zrealizowane zajęcia nauczyciele otrzymają stosowne wynagrodzenie. Jednocześnie będą oni zobligowani do udziału w badaniach ewaluacyjnych przewidzianych w ramach Projektu, jak również do udziału w jednodniowych seminariach (raz w roku, po zakończeniu roku szkolnego, przy zagwarantowanym zwrocie kosztów dojazdu). W trakcie trwania Projektu nauczyciele otrzymają również:

 • niezbędne wsparcie metodyczne wraz z możliwością konsultacji;
 • możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami uczestniczącymi w Projekcie (dostęp do forum na stronie internetowej Projektu oraz uczestnictwo w seminariach);
 • pojedyncze egzemplarze wydawnictw zwartych materiałów dydaktycznych wytworzonych w trakcie realizacji Projektu.
 
 
 

Projekt „On-linowa edukacja”, to projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Osi 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT.

Celem głównym tego projektu jest wyposażenie gorzowskich szkół samorządowych realizujących kształcenie ogólne, tj. szkół podstawowych i liceów, w tym szkół specjalnych, w sprzęt niezbędny do nauki na odległość. Doposażenie szkół pozwoli zniwelować problem braku odpowiedniego, dla uczniów i nauczycieli, sprzętu w sytuacji konieczności realizowania zajęć w formie on-line.

W ramach projektu zakupiono 443 laptopy, 74 zestawy komputerowe, 527 zestawów oprogramowania biurowego, 30 tabletów oraz 15 monitorów interaktywnych. Wyżej wymieniony sprzęt, zgodnie z przeprowadzoną wcześniej diagnozą, trafił do 18 szkół podstawowych oraz 7 liceów ogólnokształcących.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 898 719,27 zł, w tym 1 613 911,37 zł dofinansowano ze środków unijnych.

W roku szkolnym 2010/11 klasa  II humanistyczna z naszego liceum, pod opieką nauczyciela fizyki pana Zbigniewa Łuczki przystąpiła do realizacji projektu ” Z energią na rzecz ochrony klimatu”, opracowanego przez Fundację GAP Polska.

Celem projektu jest zaangażowanie uczniów do działań na rzecz ochrony klimatu poprzez podniesienie poziomu wiedzy energetycznej uczniów w oparciu o aktywne formy edukacji, a także upowszechnienie w społeczności szkolnej w sposób edukacyjny pojęcie audytu energetycznego. Projekt nastawiono na działania, które można udokumentować w formie zdjęć i filmów. 

Tematyka obejmuje ochronę klimatu, promowanie odnawialnych źródeł energii, zrównoważony transport. W naszym przypadku zajęliśmy się w szczególności zagadnieniem ochrony klimatu poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Ważnym elementem projektu jest podnoszenie świadomości i umiejętności wyboru podczas zakupów sprzętu elektrycznego w sklepie, promocja poszanowania energii w gospodarstwie domowym ucznia i monitorowanie osiąganego postępu.

Klasa została podzielona na grupy dwu- i trzyosobowe. Pierwsza z nich zajmuje się codziennymi odczytami głównego licznika energii elektrycznej w szkole, a zadaniem pozostałych grup jest analiza zużycia energii elektrycznej przez urządzenia znajdujące się w poszczególnych salach szkolnych. Uczniowie mają również zaproponować działania, które umożliwią zmniejszenie ilości zużywanej energii elektrycznej. Każda osoba w klasie ma zbadać swój ślad ekologiczny oraz samodzielnie podjąć zadania przyczyniające się do jego zmniejszenia. 

Działania podjęte przez klasę II a prowadzone będą przez cały rok szkolny aż do czerwca 2011 roku. Prezentacja wyników projektu nastąpi w czerwcu 2011 roku.

Od listopada 2013 r., Miasto Gorzów Wlkp., Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych- Lider projektu, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny-Partner realizuje projekt nr WND-POKL.03.05.00-00-053/13 pn.

”Wspieranie  rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.11.2013 r. do 31.07.2015 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 312 202,00 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli w Gorzowie Wlkp., poprzez stworzenie planów wspomagania szkół i przedszkoli spójnych z kierunkami ich rozwoju, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.
Projektem objętych zostanie 993 nauczycieli.
Projekt realizowany będzie w dwóch grupach szkół i przedszkoli:


Pierwsza grupa: (okres realizacji XII.2013-VI.2014), obejmuje 15 placówek w tym: 
 • 4 przedszkola  nr: 18,19,25,33
 • 3 szkoły podstawowe  nr: 11,16,17
 • 3 gimnazja  nr:  3,16,21
 • 5 szkół ponadgimnazjalnych:
 • I Liceum Ogólnokształcące,
 • IV Liceum Ogólnokształcące,
 • Technikum nr 6 (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących),
 • ZSZ nr 3 (Zespół Szkół Gastronomicznych),
 • ZSZ nr 5 (Zespół Szkół Mechanicznych).

Druga grupa: (okres realizacji IX.2014-V.2015) obejmuje 20 placówek w tym: 
 • 11 przedszkoli  nr: 3,6,9,10,12,14,17,22,27,29,32
 • 2 szkoły podstawowe nr: 6,15
 • 2 gimnazja nr: 9,12
 • 5 szkół  ponadgimnazjalnych:
 • II Liceum Ogólnokształcące ,
 • Technikum nr 2 (Zespół Szkół Ekonomicznych),
 • Technikum nr 7 (Zespół Szkół Elektrycznych),
 • ZSZ nr 1 (Zespół Szkół Budowlanych ),
 • ZSZ nr 4 (Zespół Szkół Odzieżowych).
   

Pierwszym zadaniem Projektu jest przeprowadzenie pełnego cykl doskonalenia nauczycieli i dyrektorów we wszystkich typach szkół  i przedszkoli na bazie oferty opracowanej w ramach Rocznego Planu Wspomagania (RPW).
Realizacja tego zadania będzie podzielona na cztery etapy.

ETAP 1: Diagnoza potrzeb każdej placówki:  XII 2013 – I 2014,IX-X 2014.
ETAP 2: Doskonalenie pracy nauczycieli
ETAP 3.Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę
ETAP 4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji rRPW (rocznego planu wspomagania).


W celu wykonania zadania zostanie powołanych pięciu Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji.
Za realizację tego zadania  odpowiedzialny będzie Parter Projektu – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

Sieci Współpracy i samokształcenia
Odpowiedzialny za realizację tego zadania będzie Lider – Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. W ramach zadania, w oparciu o diagnozę przeprowadzoną wiosną 2013 roku przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp,. utworzonych zostanie  pięć różnych sieci problemowych. W celu wykonania zadania zostanie powołanych pięciu koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia.

Tematyka sieci

Dla dyrektorów:
 1. Rola dyrektora  w promocji i budowaniu wizerunku szkoły.

Dla nauczycieli
 1. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów.
 2. Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole.
 3. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania.
 4. Praca z uczniem młodszym w przedszkolu i szkole w kontekście rozpoznawania ryzyka dysleksji rozwojowej (temat spoza oferty ORE – sieć dedykowana przede wszystkim nauczycielom wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej).

Materiały powstałe w ramach pracy sieci będą zasilać bazę wspólnych zasobów zgromadzonych na platformie ORE. Na potrzebę realizacji zajęć zakupiony  zostanie: projektor multimedialny, laptop, 6 mobilnych flipchartów, literatura zalecana do realizacji wybranego  tematu sieci oraz  ofert doskonalenia.